เวลา 07.10 - 07.35 น.    - รับศัพฑ์ ส่งการบ้าน ทักทายสอบถามนักเรียน ตรวจเครื่องแต่งกาย

07.45 - 08.00 น.           - เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดภาวนา รับฟังคำชี้แนะ ดื่มนม

 ตารางเรียนชั้น ป.1 - ป.6

08.10 - 09.00 น.      คาบ 1 (50 นาที)
09.00 - 09.50 น.      คาบ 2 (50 นาที)
09.50 - 10.00 น.      พักเบรค (10 นาที)
10.00 - 10.50 น.      คาบ 3 (50 นาที)
10.50 - 11.40 น.      คาบ 4 (50 นาที)
11.40 - 12.40 น.      พักกลางวัน ป.1 - ป.3 เวลา 11.25 น. (60 นาที), ป. 4 พักเวลา 11.35 น., ป.5 - ป.6 พักเวลา 11.45 น.
12.40 - 13.30 น.      คาบ 5 (50 นาที)
13.30 - 14.20 น.      คาบ 6 (50 นาที)
14.20 - 14.30 น.      พักเบรค  (10 นาที) (ครูประจำชั้นตรวจสมุดจดการบ้าน ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้อง)
14.30 - 15.20 น.      เรียนพิเศษ (50 นาที)
15.20 น.                 สวดภาวนา
15.20 - 16.10 น.      กิจกรรม (50 นาที)
16.15 น.                 ปล่อยสายรถเที่ยว 1


 

 ตารางเรียนชั้น ม.1 - ม.3

08.10 - 09.05 น.      คาบ 1 (55 นาที)
09.00 - 10.00 น.      คาบ 2 (55 นาที)
10.00 - 10.15 น.      พักเบรค (15 นาที)
10.15 - 11.05 น.      คาบ 3 (50 นาที)
11.05 - 11.55 น.      คาบ 4 (50 นาที)
11.55 - 12.45 น.      พักกลางวัน 
12.45 - 13.35 น.      คาบ 5 (50 นาที)
13.35 - 14.25 น.      คาบ 6 (50 นาที)
14.25 - 14.35 น.      พักเบรค  (15 นาที) (ครูประจำชั้นตรวจสมุดจดการบ้าน ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้อง)
14.35 - 15.20 น.      เรียนพิเศษ (45 นาที)
15.20 น.                 สวดภาวนา
15.20 - 16.10 น.      กิจกรรม (50 นาที)
16.15 น.                 ปล่อยสายรถเที่ยว 1

 

 

 ตารางเรียนชั้น ม.4 - ม.6

08.10 - 09.10 น.      คาบ 1 (60 นาที)
09.10 - 10.05 น.      คาบ 2 (55 นาที)
10.05 - 11.00 น.      คาบ 3 (55 นาที)
11.00 - 11.50 น.      พักกลางวัน (50 นาที)
11.50 - 12.40 น.      คาบ 4 (50 นาที)
12.40 - 13.30 น.      คาบ 5 (50 นาที)
13.30 - 13.40 น.      พักเบรค  (10 นาที) (ครูประจำชั้นตรวจสมุดจดการบ้าน ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้อง)
13.40 - 14.30 น.      คาบ 6 (50 นาที)
14.30 - 15.20 น.      คาบ 7 (50 นาที)
15.20 น.                 สวดภาวนา
15.20 - 16.10 น.      เรียนพิเศษ(50 นาที)
16.15 น.                 ปล่อยนักเรียนกลับรถเที่ยว 1