โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

23/1 หมู่ 7 ซอยสัตหีบสุขุมวทิ 51 (ซอยเครือนาวี)

ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-436465, 038-7388665

โทรสาร 038-738672

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.