ปรัชญาของโรงเรียน

     - ความรู้คู่คุณธรรม นำวินัย

คติพจน์

     - รัก เมตตา ขยัน ใจสัตย์ซื่อ

คำขวัญ

     - วิชาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ประจำโรงเรียน

สีขาว-เขียว

    • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ที่เกิดจาการฝึกฝนให้มีคุณธรรมมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ จิตใจจะได้สะอาดบริสุทธิ์
    • สีเขียว หมายถึง มีความสดชื่น มีชีวิตชีวา มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเกิดจากการใช้สติปัญญา 
      ฝึกฝนให้มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมีการเข้มแข็ง